Условия за ползване

Условията за ползване

Това споразумение е написано на бълграски език (БГ). Доколкото всяка преведена версия на това споразумение е в противоречие с българската версия, взема се предвид версията на български език.

 • Дата на последна редакция: 30 септември 2019г.

Декларация за права и отговорности
Настоящата Декларация за права и отговорности произлиза от Принципите на Хубобокс и представлява нашите условия за услугата, регулиращи връзката ни с потребителите и други лица, които си взаимодействат с Хубобокс, както и за марки, продукти и услуги на Хубобокс, които наричаме ”Услуги на Хубобокс” или „Услуги”.

 • Като използвате или осъществявате достъп до Услугите на Хубобокс, вие се съгласявате с тази Декларация, както и с периодичните й бъдещи актуализации. В допълнение в края на настоящия документ ще откриете източници, които ще ви помогнат да разберете как работи Хубобокс.
 • Възпроизвеждането и копирането на материали от този сайт, без предварителното съгласие на “Хубобокс”, е забранено.
 • Приемат се файлове във JPEG формат с размер на файла до 6 мегабайта.
 • Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като адрес, телефон и e-mail адрес на регистрирани лица без тяхното изрично съгласие. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта и осъществяване на някои допълнителни услуги, които компанията Хубобокс предлага.
 • На сайта на Хубобокс, албумите са достояние на всички регистрирани потребители и гости на сайта. С изпращането им към нашия сайт, Вие давате съгласието си тези снимки да бъдат достъпни за разглеждане от всички регистрирани потребители и гости на сайта, като Hubobox.com не носи отговорност за нанесени oт вас авторски щети към носителите на авторско право.
 • С ползване на услугите на Хубобокс, вие предоставяте безвъзмездно на “Хубобокс” разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява изпратеното от вас съдържание за цели на “Хубобокс”. Ако не желаете снимките, които ни изпращате да бъдат публикувани на сайта, молим ви ясно да го опоменете при изпращането им.

 

Регистрирайки се за услугите на Хубобокс, вие се съгласявате с Условията за ползване. Ето някои ангажименти, които вие поемате към нас, свързани с регистрацията и поддържането на защитата на вашия профил.

Нямате право:

 • да предоставяте фалшива лична информация на Хубобокс или да създавате профил за друг, освен за вас самите, без разрешение от негова страна.
 • да не изпращате изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не изпращате за разпространение снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт.
 • да ни изпращате невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание;
 • да ни изпращате изображения (вкл. и снимки) с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал.
 • Нямате право на действие, което би могло да повреди, натовари или разстрои правилната работа или облик на Хубобокс, като например атака за спиране на услугата или вмешателство в показването на страницата или други функции на Хубобокс.
 • Нямате право да улеснявате или насърчавате нарушаването на тази Декларация или нашите политики.
 • Хубобокс запазва правото си да прекратява, допълва и променя предлаганите услуги.
 • Нямате право да използвате нашите авторски права, Търговските ни марки или каквито и да е объркващо сходни марки, освен както е изрично позволено в нашите Насоки за използване на марката или с нашето предварително писмено разрешение.
 • Понастоящем предоставяме нашите мобилни услуги безплатно, но имайте предвид, че все още са приложими стандартните цени и такси на вашия интернет и телекомуникационен доставчик.

Хубобокс запазва правото си да не публикува и да маха от страницата си без предупреждение материали и/или изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване. Подбираме снимките, които представяме на клиента, според задачата, която имат за кастинг.

Относно рекламите и друго търговско съдържание, обслужвано или подобрявано от Хубобокс

Нашата цел е да предоставяме на рекламно или друго дружество, лица за рекламни, филмови и други видове кампании. За да ни помогнете да направим това, вие се съгласявате със следното:

 • Вие ни предоставяте разрешение да използваме снимката и съдържанието, което ни представяте като информация във връзка с избор на хора за рекламна, филмова или друг вид кампания. Това означава например, че разрешавате на фирми или други организации да ни платят, за да ви ангажират за търговско, рекламно или филмово събитие, срещу което ние ще договорим за вас да получите компенсация за ангажимента, който ще имате. Ако сте избрали специфична аудитория за своето съдържание или информация, ние ще уважим вашия избор, когато използваме данните ви.
 • Ние предоставяме изображението и/или информацията, която ни пращате на рекламодатели, с цел осигуряване на по-нататъчна работа, без предупреждение.
 • Вие приемате, че не можем винаги да идентифицираме платените услуги и комуникации като такива.
 • Регистрирането Ви в hubobox.com означава, че сте запознат с настоящите Условия за ползване, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.
 • Задължавате се да разрешавате претенции, причини за искове или спорове (претенции), които отправяте към нас, произлизащи от или свързани с тази Декларация или с Хубобокс, в Софийски районен съд и в съответствие с правилата на Гражданско процесуалния кодекс.

Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679

 • Давате съгласието си, че данните въведени в този уебсайт да бъдат съхранявани и обработвани съгласно GDPR Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679
 • Hubobox.com e собственост на Сценограма ООД.

С настоящата Декларация Сценограма ООД информира своите клиенти и ползватели на сайта www.hubobox.com, че съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), има право да съхранява и обработва предоставените от Вас лични данни – три имена, имейл, телефон, като:

 1. Данните ще бъдат използвани единствено и само във връзка с целите на сайта hubobox.com
 2. Данните могат да бъдат използвани и, за да може да се изпращат новини и информация за нови проекти.
 3. Попълването на формуляри, намиращи се на страницата или изпращането на електронна поща или друго съобщение до Сценогарама ООД предполага, че потребителят е съгласен неговите лични данни да бъдат съхранявани.
 4. Личните данни, събрани посредством настоящата интернет страница, ще бъдат използвани изключително за целите на търговската дейност, извършвана от Сценограма ООД и няма да бъдат разкривани на трети страни, с изключение на случаите, предвидени от закона или с изричното съгласие на потребителя.
 5. Потребителите имат право на достъп до предоставената информация, както да я поправят, така и да я оттеглят.
6. Данните ще бъдат съхранявани с цел бъдещо ползване, съгласно по-горе изброените цели.

Срокове за съхраняване на личните данни 

 Сценограма ООД съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок, в който сайтът съществува .

Други

 Сценограма ООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическите лица.